شیرهای کنترل جهت

 اين شيرها وسيله اي جهت باز  کردن و يا بستن مسير جريان بوده  که تحریک مستقیم شیر از طریق سولونوئید و یا اهرم دستی امکانپذیر می باشدو  در اثر اين عمل حرکت سيستم شروع يا متوقف ميشود.

عضویت در خبر نامه