شیرهای کنترل جریان

 از شيرهاي کنترل جريان جهت تنظيم سرعت سيلندرها و موتورهاي هيدروليكي بوسيله تغيير ميزان دبي ورودي يا خروجي آنها استفاده ميشود.شير کنترل جريان با باز و بسته کردن يك گلويي مسير عبور روغن را تنگ يا گشاد مينمايدعضویت در خبر نامه