خط مکش

خط مکش

فیلتر مکش : فیلتر مکش در ورودی پمپ سیستم هیدرولیک نصب شده و تمامی روغن وارد شده به پمپ را فیلتر می کند. این فیلترها در بازار ایران در سایزهای 1324-1326-1457-100-125-250-630 تقسیم بندی می شود 


عضویت در خبر نامه