سوپاپها

 شيرهاي يكسو کننده وسيله اي هستند آه اجازه عبور جريان را فقط در يك جهت ميدهند و از جهت مقابل مانع عبور جريان ميگردند و بدين جهت آنها را شير با مانع برگشت نيز مينامند.
عضویت در خبر نامه