شیرهای ربع گرد

 اين شيرها به منظور قطع و وصل جريان استفاده ميشوند. مكانيزم آار اين شيرها ميتواند به صورت نشستني يا آشويي باشد. شير قطع و وصل ميتواند عبور جريان را به صورت غير پله أي کم و زياد نمايد.
عضویت در خبر نامه