فیلتر

 یکی از عوامل بسیار مهم در خرابی قطعات هیدرولیک،ورود ذرات جامد آلودگی موجود در روغن هیدرولیک به سیستم هیدرولیک است. جهت جلوگیری از این اتفاق باید از فیلتراسیون مناسب استفاده کرد. فیلتر ها به سه نوع فیلتر مکش ، فیلتر خط فشار و فیلتر خط برگشت تقسیم می شوند
عضویت در خبر نامه