مبدل حرارتی

در سیستم های هیدرولیک اصطکاک روغن هنگام عبور جریان ار قطعات مختلف باعث ایجاد افت انرژی می گردد. نتیجه این امر افزایش درجه حرارت روغن می باشد. مخزن روغن و خطوط انتقال قابلیت دفع بخشی از این حرارت به محیط را دارند .در صورتی که دفع کل این درجه حرارت ایجاد شده در سیستم هیدرولیک توسط انتقال حرارت از مخزن و دیگر اجزا سیستم میسر نگردد برای کاهش دمای سیستم از انواع خنک کن آبی و هوایی استفاده می شود .

مبدل حرارتی

در سیستم های هیدرولیک اصطکاک روغن هنگام عبور جریان ار قطعات مختلف باعث ایجاد افت انرژی می گردد. نتیجه این امر افزایش درجه حرارت روغن می باشد. مخزن روغن و خطوط انتقال قابلیت دفع بخشی از این حرارت به محیط را دارند .در صورتی که دفع کل این درجه حرارت ایجاد شده در سیستم هیدرولیک توسط انتقال حرارت از مخزن و دیگر اجزا سیستم میسر نگردد برای کاهش دمای سیستم از انواع خنک کن آبی و هوایی استفاده می شود .

نمایش دادن همه 2 نتیجه