پمپ های دنده ای تیپ 2.5

 پمپ های دنده ای تیپ 2.5 به علت توان بالا بیشترین مصرف را در زمینه راهسازی دارند